Krótko o FGŚP - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


Krótko o FGŚP

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym funduszem celowym, powołanym ustawą z dnia 29 grudnia 1993r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994r., nr 1, poz. 1 z późn. zm.). Do końca 2011r. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych posiadał osobowość...

Podstawowe zadania Funduszu

FGŚP spełnia dwa podstawowe zadania: dokonuje wypłaty świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy, dochodzi zwrotu wypłaconych przez Fundusz świadczeń od podmiotów i osób do tego zobowiązanych.

Źródła finansowania działalności FGŚP

Podstawowymi źródłami finansowania wypłat świadczeń ze środków Funduszu są m.in.: składki płacone przez pracodawców (0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe). Wysokość składki na FGŚP określa ustawa budżetowa. Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w...

Podmioty, które mogą ubiegać się o wypłatę świadczeń z Funduszu

Podmiotami, które mogą wystąpić do Funduszu są: pracownik, były pracownik, członek rodziny zmarłego pracownika  uprawniony do renty rodzinnej, członek rodziny zmarłego byłego pracownika  uprawniony do renty rodzinnej, pracodawca, zarządca, syndyk, likwidator , ...

Pracownicy podlegający przepisom ustawy

Osoby fizyczne , które, zgodnie z przepisami polskiego prawa: pozostają z pracodawcą w stosunku pracy, lub są zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą, wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, wykonują pracę na podstawie innej umowy o świadczenie usług, ...

Wyłączeni z kręgu pracowników

pomoc domowa zatrudniona przez osobę fizyczną

Pracodawcy, których pracownicy mogą korzystać ze środków FGŚP

przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o...

Niewypłacalność pracodawcy jako niezbędny warunek wypłaty świadczeń

Celem ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 t.j.) jest zaspokojenie wierzytelności pracowniczych, których pracownik został pozbawiony na skutek niewypłacalności pracodawcy, których nie mógł wyegzekwować w zwykłym trybie. Warunkiem wypłaty...

Katalog świadczeń

Lp . Rodzaj świadczenia (bez odsetek) O G R A N I C Z E N I A Czasowe Kwotowe   wynagrodzenie za pracę Podlega zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za...

Ponowna niewypłacalność

W przypadku ponownego zaistnienia niewypłacalności tego samego pracodawcy przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy nie mogą mieć powtórnie zastosowania do tych samych pracowników w zakresie takich samych roszczeń. ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę