Informacja dla Pracodawców, Zarządców, Syndyków, Likwidatorów lub innych osób zarządzających majątkiem pracodawcy - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


 • Wykaz zbiorczy

  Przepisy prawne dot. wypłaty świadczeń: ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z...

 • Wykaz uzupełniający

  W przypadku istnienia niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z okresów następujących po dacie niewypłacalności pracodawcy pracodawca, zarządca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza i składa do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy ( na adres...

 • Wniosek pracodawcy o zaliczki

  Przepisy prawne dot. wypłat zaliczek :   ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu...

 • Wniosek pracodawcy o nieoprocentowaną pożyczkę w związku z powodzią

  składany na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U.2019.1317 t.j.). PRACODAWCY z terenów gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku powodzi, którzy przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę