Informacje dla wnioskodawców indywidualnych - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


Informacja dla wnioskodawców indywidualnych

W przypadku gdy pracodawca, syndyk, likwidator i/lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy nie sporządził zbiorczego wykazu i/lub wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, wypłata świadczeń może nastąpić na podstawie wniosku indywidualnego złożonego do marszałka województwa właściwego ze...

Wniosek indywidualny (dot. świadczeń bieżących)

Przepisy prawne dot. wypłaty tzw. świadczeń bieżących: ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat...

Wniosek indywidualny o wypłatę zaliczki

Przepisy prawne dot. wypłaty zaliczek: ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.2018.1433 j.t. ze zm.) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu...

Wniosek indywidualny o świadczenia zaległe

Przepisy prawne dot. wypłaty tzw. świadczeń zaległych: ustawa z dnia 6 maja 2010r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. nr 106, poz. 674), ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę